Meny

Bankens verksamhet och riskhantering

Verksamhet

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank (org.nr 533200-5189) är en mindre sparbank med 13 st årsanställda tjänstemän vid tre kontor belägna i Vena, Silverdalen och Tuna. Verksamhetsområdet består i huvudsak av Hultsfreds och Vimmerby kommuner samt del av Oskarshamns kommun i Kalmar län. Banken riktar sig främst till privatpersoner samt mindre och medelstora företag inklusive skog- och lantbruk. Verksamheten vilar främst på in- och utlåning samt bedrivs värdepappershandel för kunders räkning i mindre omfattning. Banken samarbetar med Swedbank AB vad avser, hypotekslån, fonder och försäkringar.

Organisation för riskhantering

Banken har att följa ett omfattande regelverk i syfte att kunna hantera och följa upp de risker som verksamheten är förknippad med. Regelverket består, förutom av lagstiftning och Finansinspektionens anvisningar, av interna policys och instruktioner.
Styrelsen har antagit en övergripande riskpolicy som bl.a. beskriver riskaptit och ansvarsfördelning för olika typer av risker. Därutöver har styrelsen fastställt styrdokument inom de olika riskområdena, vilka reglerar hur kontroll, övervakning och rapportering ska ske. För att tydliggöra och underlätta löpande kontroll och uppföljning har styrelsen fastställt risktoleransnivåer inom de olika riskområdena.
För att uppnå en framgångsrik och effektiv riskkontroll krävs en stark riskkultur och ett gemensamt arbetssätt som genomsyrar hela banken. I banken finns i grunden tre försvarslinjer för riskhantering i form av affärsverksamheten, kontrollfunktionerna för risk och regelefterlevnad samt internrevisionen.
Styrelsen erhåller regelbundet en samlad rapportering av kredit- och motpartsrisker, ränte- och likviditetsrisker samt operativa risker. Rapporteringen av riskerna utvecklas och förfinas löpande. Fokusering sker främst på kreditrisker, vilket är naturligt då den största risken i banken finns inom detta område.