Hoppa till huvudinnehåll

Preferensaktier i Emilshus AB (publ)

Kort om bolaget

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Sedan bolaget grundades 2018 har Emilshus befunnit sig i en stark expansionsfas. Bolagets strategi är att, med ett långsiktigt ägande och egen förvaltning, förvärva högavkastande kommersiella fastigheter på attraktiva tillväxtorter. Emilshus förvärvar både större fastighetsportföljer och enstaka fastigheter där bolagets starka lokala närvaro, lokalkännedom och goda kontakter skapar förutsättningar att skapa förvärv. Fokus är på fastigheter med långa hyreskontrakt och stabila befintliga hyresgäster. Läs mer om Emilshus.

Erbjudande till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 22 – 29 september 2021 klockan 17.00
Erbjudandepris: 27,60 SEK per preferensaktie (courtage utgår ej)
Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 300 och högst 39 000 preferensaktier, i jämna poster om 100 preferensaktier (de som önskar teckna fler än 39 000 preferensaktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris på 27,60 SEK uppgår den minsta möjliga teckningen till 8 280 SEK.

Utdelning

Preferensaktien ger företräde framför stamaktien till en årlig utdelning om 2 SEK, med kvartalsvis utbetalning om 0,5 SEK per preferensaktie.

Viktiga datum

1 oktober 2021: Besked om tilldelning och första dag för handel
5 oktober 2021: Likviddag för allmänheten
Preferensaktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller investeringssparkonto och finns tillgängliga för handel omkring den 5 oktober 2021.

Anmälan för Swedbank och sparbankers kunder

Anmälan om förvärv av aktier kan göras 22 – 29 september klockan 17.00 via internetbanken, appen, kundcenter privat (personlig service), din lokala sparbanks telefonbank, din personliga mäklare, din personliga rådgivare eller kontor.

Viktig information

Viktig information rörande möjligheten att sälja tilldelade preferensaktier.

Observera att besked om tilldelning till allmänheten beräknas ske omkring den 1 oktober 2021. Snarast därefter utsänds avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning. De som inte tilldelas preferensaktier får inget meddelande. Efter det att betalning för tilldelade Preferensaktier hanterats av Swedbank kommer betalda Preferensaktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå omkring den 5 oktober 2021.

Handel den 1 oktober 2021 för kunder i Swedbank och sparbanker

För de tecknare som angivit ett likvidkonto hos Swedbank eller sparbanker i sin anmälan skall likvida medel för betalning av tilldelade Preferensaktier finnas disponibelt på kontot senast på likviddagen 5 oktober 2021 klockan 01.00. I det fall tecknaren önskar kunna handla med sina Preferensaktier redan den 1 oktober 2021 ska värdepappersdepå alternativt investeringssparkonto som angivits i anmälan vara registrerat hos Swedbank eller sparbanker och likvida medel för betalning av tilldelade Preferensaktier finnas disponibelt på kontot senast på tilldelningsdagen 1 oktober 2021 klockan 01.00. En reservering av likvid på tecknarens likvidkonto kommer att göras och tecknarens tilldelade Preferensaktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot.

Intervju med Emilshus vd, Jakob Fyrberg, finns här  
Läs mer i Aktiellt
Presentation av erbjudandet
Prospekt
Pressmeddelande
Anmälningssedel