Det är alltså en mängd regler som du måste känna till och anpassa dig efter i samband med en överlåtelse av din verksamhet till nästa generation. Genom att i god tid ta sakkunnig hjälp kan du underlätta för nästa generation att ta över verksamheten. Frågor du bör fundera över inför ett ägarskifte är därför:

Vilka inkomstskatter uppkommer för dig och för förvärvaren?

Hur påverkas din förmögenhetsskattesituation av överlåtelsen och går den att påverka genom affärens utformning?

Företagsformen avgörande

De skattemässiga konsekvenserna av ett ägarskifte i ett företag är i hög grad beroende av i vilken företagsform du bedriver din verksamhet.

Enskild näringsverksamhet

Om du bedriver enskild näringsverksamhet är en överlåtelse civilrättsligt att se som en överlåtelse av varje enskild tillgång i näringsverksamheten för sig. Skattemässigt utgör en försäljning av tillgångarna i en enskild näringsverksamhet den sista affärshändelsen i företaget, som då innefattar en utförsäljning av företagets tillgångar (inkråm).

Bolag

Bedriver du i stället företaget som aktiebolag eller handelsbolag/kommanditbolag finns möjlighet till såväl gåva som försäljning av aktier/andelar. Man kan även tänka sig en inkråmsförsäljning före överlåtelse av aktier/andelar. Vid en inkråmsförsäljning kan företaget sälja tillgångarna och sedan kan du som ägare tillgodogöra dig de likvida tillgångarna i företaget. Vid en aktie/andelsförsäljning kan du som delägare sälja aktierna i aktiebolaget eller andelarna i handelsbolaget/kommanditbolaget direkt.