Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet

Vill ni göra skillnad för hållbarheten – på riktigt? Börja med er leverantörskedja!

Att se över era leverantörer kan snabbt göra stor positiv påverkan på er hållbarhet, men också hjälpa er minska risker, nå nya affärsmöjligheter och stärka ert varumärke. Så här gör ni.

Business woman on her way to a meeting

Vill ni bli mer hållbara – glöm inte bort att se över era inköp! Era leverantörers påverkan på allt från utsläpp och biologisk mångfald till social hållbarhet bäddas nämligen in i er produkt.

– Har du till exempel högt koldioxidavtryck i framställningen av de komponenter som ni köper så får du en hög koldioxidintensitet som tas vidare till dina kunder i din egen produkt, säger Tomas Zimmermann, senior rådgivare, Group Sustainability på Swedbank.

Utvärdera leverantörerna

Det gäller att utvärdera leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv, och verkligen gå på djupet, säger han:

– Hur ser vår leverantörskedja ut? Och hur ser vår leverantörs leverantörskedja ut? Se över hur alla dimensioner av hållbarhet påverkas i kedjan fram till er, hela vägen tillbaka till råvaran som utvinns ur en naturresurs, som till exempel skog, vatten eller mineral.

Vilka är de största hållbarhetsriskerna – och möjligheterna? Sätt mätbara mål, och strategi, för hur ni ska ställa om, så att leverantörskedjan blir mer hållbar. Koppla gärna också arbetet till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Och ställ tydliga krav.

Skapa en policy

– Skapa en policy för era leverantörer: ’Det här vill vi att ni ska efterleva om ni ska göra affärer med oss.’ Sen behöver ni kontrollera att den efterlevs, råder Tomas.

Ni kan till exempel använda uppföljningsformulär, tredjepartsinspektioner eller göra egna leverantörsbesök, gärna i kombination, och baserat på en riskanalys. Sätt även en plan för vad ni ska göra vid avvikelser som ni finner hos leverantören. Störst effekt får ni om ni kan arbeta tillsammans med leverantören för att hjälpa dem bli mer hållbara. Inte enbart ställa krav.

Att satsa på en mer hållbar leverantörskedja kan, förutom ett bättre samvete, också skapa andra mervärden för er: som bättre relationer med era leverantörer, färre risker, stärkt varumärke – och fler affärsmöjligheter.

Sannolikheten är hög att dina kunder gör samma typ av leverantörsgranskning av ert företag, och era produkter.

– Många intressenter ställer allt högre krav på hållbarhet idag – det har blivit en hygienfaktor. Utan ett tydligt och väl kommunicerat hållbarhetstänk, finns risken att du inte ens får vara med och spela, konstaterar Tomas.

Swedbanks upphandlingsstrategi

För att bidra till en mer hållbar leverantörskedja har Swedbank en upphandlingsstrategi, med visionen att vara bäst i branschen. Följande aktiviteter och verktyg ingår:

 • Uppförandekod för leverantörer
  Denna undertecknas av alla leverantörer. Här ställs bland annat krav på leverantörernas arbete kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, affärsetik och miljö.
 • Hållbarhetsanalys av leverantörerna
  Här ingår bland annat en självskattning av leverantörens hållbarhetsarbete samt analys av eventuella geografiska risker. Något som möjliggör en dialog och utveckling ihop.
 • Uppföljning
  Swedbank har en digital plattform för att effektivt hantera hållbarhetsrelaterad information, analys och uppföljning. På så sätt får de bättre förståelse för leverantörernas arbete så att de vid behov kan stötta dem. Dessutom görs platsbesök och/eller omfattande tredjeparts hållbarhetsrevisioner.
 • Eskaleringsprocess
  Ärenden kan eskaleras till inköpsenhetens hållbarhetsråd som beslutar om åtgärder eller om kontrakt ska avslutas. Swedbanks hållbarhetskommitté kan även konsulteras om hållbarhetsdilemman uppstår.

Swedbanks hållbarhetsarbete

Ramverk som strategier, policys, internationella åtaganden och mål i linje med FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet pekar ut riktningen.

Andra läste också: